• இலஞ்ச ஊழல் மோசடி இஸ்லாமியப் பார்வை

    அல்லாஹ்வின் சாபம் உண்டாகட்டுமாக! “அன்றியும், உங்களுக்கிடையில் ஒருவர் மற்றவரின் பொருளைத் தவறானமுறையில் சாப்பிடாதீர்கள்; மேலும், நீங்கள் அறிந்து கொண்டே பிற மக்களின்பொருள்களிலிருந்து(எந்த) ஒரு பகுதியையும், அநியாயமாகத் தின்பதற்காகஅதிகாரிகளிடம் ...
    0